عید مبعث مبارک بادما در مقام و مرتبه فـوق ملل شدیم

 

 

 

 

 

پیامبر أعظم صلی الله علیه و آله

پیروزى، در گرو اراده قاطع و دوراندیشى است

در آسمان و زمین این ترانه گشته علم

بخوان به نام خدایت که آفرید قلم

تصاویر ویژه مبعث سال 92

     صبـح بصیـرت دمیـد

ما در مقام و مرتبه فـوق ملل شدیم                                     در مکتب پیمبرمـان بی‌مثـل شدیم

یک جلوه از حرا به دل ما رسید و ما                                     از تیرگی به نور فدایی بـدل شـدیم

بـا یـک نهیب زنده حـی ‌علی‌الفـلاح                                      تبدیـل بـر حقیقت خیرالعمـل شدیم

تابیـده شد فروغ بصیرت به قلب‌مان                                      یار علـی به فتنه جنگ جمـل شدیم

بـاور کنیـد پیشتـر از بـود خویشتن                                        عبد خدا و منکر لات و هبل شدیم

دنیـا بدانـد اینکـه تمدن از آن ماست

گیتی همیشه محو صدای اذان ماست/ 0 نظر / 9 بازدید